میز مکش (4)

مورفی ریچارد (3)

ماکان (1)

مارشال (4)

کینگتکس (1)

سیلوراستار (1)

سیلور (11)

سیلتر (10)

سوپاور (4)

ژانومه (5)

زوجی (25)

روبن (2)

دومنا (3)

دایانگ (12)

جک (23)

بوهار (4)

برش و طاقه پهن کن (4)